Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Privacystatement

Wanneer Veilig Thuis NML betrokken is (geweest) bij u of uw gezin, beschikt Veilig Thuis NML over een dossier waar privacygevoelige informatie in staat. Veilig Thuis NML gaat zorgvuldig om met deze informatie. Op deze pagina leest u hoe Veilig Thuis NML dit doet en wat uw rechten zijn als cliënt van Veilig Thuis NML.

Veilig Thuis NML staat voor een veilig thuis voor iedereen. Veilig Thuis NML heeft de maatschappelijke opdracht om burgers te beschermen door een melding van huiselijk geweld en/of kindermishandeling te onderzoeken. Deze maatschappelijke opdracht is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om deze opdracht goed te kunnen vervullen is Veilig Thuis NML bevoegd om de persoonsgegevens van onze cliënten te verwerken (artikel 5.1.6 lid 1 Wmo). Veilig Thuis NML gebruikt deze gegevens om een goed beeld van uw situatie te krijgen zodat u en/of uw gezin goede begeleiding kunnen krijgen.

Het is in beginsel verboden om bijzondere categorieën van persoonsgegevens te verwerken (zoals gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, gegevens over gezondheid, gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid en strafrechtelijke gegevens). Veilig Thuis NML is echter een uitzondering op deze regel en is door de wet wel bevoegd om gegevens over gezondheid en gegevens over kindermishandeling en huiselijk geweld te verwerken (artikelen: 30 lid 3 sub a Uitvoeringswet AVG en artikel 5.1.6 Wmo).

Veilig Thuis NML bewaart gegevens over u en betrokkenen in een dossier. In het dossier staan de persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN). Ook is er relevante inhoudelijke informatie opgenomen in het dossier die Veilig Thuis NML heeft ontvangen of heeft verzameld. Het dossier bevat dus privacygevoelige informatie. Dat betekent dat het dossier niet zomaar op te vragen is of in te zien is door anderen. Veilig Thuis NML gaat zorgvuldig om met uw gegevens.

Wie heeft toegang tot uw dossier?

Met wie wisselt Veilig Thuis NML uw gegevens uit?

Veilig Thuis NML mag uw persoonlijke gegevens niet zomaar aan anderen doorgeven. Veilig Thuis NML doet dit alleen als u daar toestemming voor geeft en als daardoor de privacy van een ander niet wordt geschaad. Wanneer Veilig Thuis  NML uw persoonsgegevens doorgeeft, dan wordt u daar in principe van op de hoogte gebracht. Er zijn echter situaties die hierop een uitzondering zijn. Veilig Thuis NML vraagt dan niet uw toestemming en geven deze gegevensverstrekking aan derden ook niet vooraf aan u aan. Dit is van toepassing op de volgende situaties:

Bij Veilig Thuis NML kunt u uw dossier inzien

U kunt om inzage in uw dossier vragen. Dit verzoek kunt u bij uw contactpersoon indienen. U kunt alleen gegevens inzien die over uzelf gaan of over uw kind waarover u gezag heeft. Gegevens over andere personen in het dossier kunt u alleen inzien met toestemming van die ander. Wanneer een jeugdige zijn of haar dossier wilt inzien, gelden de volgende regels:

Uw rechten

U heeft, naast het hierboven genoemde recht op inzage, ook recht op:

Hoe lang wordt uw dossier bewaard?

Veilig Thuis NML is wettelijk verplicht de persoonsgegevens uit uw dossier of het dossier van uw kind ten minste 20 jaar te bewaren. De bewaartermijn moet worden verlengd als bij het einde van deze bewaartermijn het jongste kind in het gezin waarmee Veilig Thuis NML bemoeienis had, nog geen 18 jaar oud is. In dat geval wordt de bewaartermijn verlengd tot en met het jaar waarin dit jongste kind 18 jaar oud is geworden.
De bewaartermijn kan ook worden verlengd als dat voor een zorgvuldige taakuitoefening van Veilig Thuis noodzakelijk is.

 

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van het Privacystatement van Veilig Thuis NML?

U kunt de Functionaris Gegevensbescherming (schriftelijk) benaderen voor advies en informatie rondom privacy. De Functionaris Gegevensbescherming geeft zowel aan u als aan de organisatie onafhankelijk advies.

E-mail: FG@veiligthuisnml.nl
of
Postbus 34
6040 AA Roermond
T.n.v. Functionaris Gegevensbescherming

Autoriteit Persoonsgegevens

T 0900 – 2001 201

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl