Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Werkwijze Veilig Thuis NML

Werkwijze

Veilig Thuis heeft een team van deskundige maatschappelijk werkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen waar u uw zorgen over uzelf, een kind, een gezin of partner, aan kunt voorleggen.

Advies en ondersteuning

Met alle vragen rondom kinder- ouderenmishandeling en huiselijk geweld kunt u bij Veilig Thuis terecht. We denken met u mee over bijvoorbeeld de aard en ernst van de signalen, over hoe u het kind kan benaderen of in gesprek kan gaan met ouders of welke hulp u aan kind of de ouders kunt bieden. Veilig Thuis kan ook in gesprekken met cliënten en/of ketenpartners participeren als dat wenselijk is. Tijdens dit adviesgesprek kan in gezamenlijkheid besloten worden om tot een melding over te gaan.

Melding

Op basis van de informatie die wij krijgen, doet Veilig Thuis wat nodig is, zoals:
– direct handelen in crisissituaties om de veiligheid te herstellen;
– zorgen dat het gezin of de persoon bij de juiste hulp terecht komt (CJG, wijkteams);
– overleg organiseren met alle betrokken hulpverleners en ouders om de hulp beter aan te laten sluiten;
– de regie voeren in complexe zaken;
– onderzoek doen om de situatie te verhelderen, en zo nodig passende hulp in te zetten.
In het onderzoek van Veilig Thuis wordt met ouders gesproken, met alle kinderen uit het gezin vanaf zes jaar, met de professioneel betrokkenen en met ondersteunende personen uit het informele netwerk van ouders. Ondertussen worden er afspraken gemaakt gericht op de veiligheid van kinderen en/of volwassenen. Veilig Thuis sluit het onderzoek af door de zorgen en de veiligheidsafspraken (warm) over te dragen aan de hulpverlening en/of het (professionele) netwerk van het gezin.
Veilig Thuis volgt tot minimaal een jaar na het afsluiten van het onderzoek of de hulpverlening goed loopt.

Veilig Thuis NML in de wet

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 zijn de taken en bevoegdheden van Veilig Thuis geregeld. De volledige wetstekst kunt u hier vinden.