Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Radicalisering

Radicalisering van moslimjongeren is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Radicalisering is het proces waarbij een persoon of groep in toenemende mate opvattingen ontwikkelt die op gespannen voet of zelfs haaks staan op de democratische rechtsorde. Daarnaast is een persoon of groep steeds meer bereid om daar in de praktijk consequenties aan te verbinden, zowel in handelen als in verbale of schriftelijke uitingen.

Een duurzame aanpak van radicalisering richt zich op álle leefgebieden van jongeren: thuis, school en de straat.

Radicalisering is een proces dat niet volgens een vast stramien verloopt. Er zijn veel factoren die invloed hebben op dat iemand kwetsbaar of beïnvloedbaar is. Het kan zijn dat de jongere zich in ongustige sociale omstandigheden verkeert, bijvoorbeeld discriminatie, sociale uitsluiting, vernedering, onrecht, geen perspectief op werk. Dit kunnen zowel objectieve of subjectief ervaren omstandigheden zijn, belangrijk is hoe een jongere de omstandigheden ervaart. Ook spelen factoren als psychische problematiek, een lichte sociale of cognitieve beperking, waardoor een jongere eerder gevoelens van uitsluiting en onrecht ervaart mee in de vatbaarheid voor radicalisering.

Wanneer een jongere in zijn dagelijks leven, ook op internet, in aanraking komt met radicale ideologieën, heeft dit invloed op de vatbaarheid voor radicalisering. In het dagelijks leven kan het gaan om een groep jongeren in de buurt die aan het radicaliseren is of verhalen die worden verteld over jongeren die vertrekken naar Syrië. Op internet is propagandamateriaal te vinden van radicale groeperingen, waar vaak een sterk beroep wordt gedaan op moslims om in verzet te komen tegen het onrecht dat hun wordt aangedaan door ongelovigen.

Wie zijn jongeren die radicaliseren? Hoe komen ze ertoe om extremisten te steunen en welke vormen van steun onderscheiden we? Wat zijn signalen van radicalisering en hoe voer je gesprekken hierover? Hoe verloopt het radicaliseringsproces en welke mogelijkheden zijn er om vroegtijdig in te grijpen? Hoe communiceer je met ouders zonder dat je het contact met de jongere kwijtraakt? Wanneer en hoe kunnen ouders, leraren en andere betrokkenen het onderwerp bespreken? Wat kun je zelf doen en hoe/wanneer zoek je contact met ketenpartners? Hoe kunnen sleutelfiguren helpen? Wat is beter: repressie of begeleiding?
Bovenstaande en heel veel andere vragen kunnen in overleg met Veilig Thuis besproken worden.
Veilig Thuis Noord –en Midden Limburg heeft regionale, provinciale en landelijke samenwerkingsafspraken met deskundige ketenpartners op het gebied van radicalisering.

Wat kunt u doen?

Heeft u een vermoeden dat er sprake is van radicalisering? In uw gezin of bij iemand in uw omgeving? Neem dan contact op met Veilig Thuis via 0800-2000.  Samen kijken we naar wat er speelt en wat er nodig is om het op te lossen. Hier kunt u meer informatie vinden over contact met Veilig Thuis.

Is er een acuut gevaar? Bel dan 112.

Wilt u meer informatie?

U kunt meer informatie over radicalisering vinden via onderstaande links: