Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Landelijk plan aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling gelanceerd

3 mei 2018

“Geweld hoort nergens thuis”, zo heet het nieuwe actieprogramma over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op 25 april 2018 werd dit programma gelanceerd door ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) samen met Annemarie Penn-te Strake namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het actieprogramma bevat een groot aantal maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen.

Niet op school, niet op straat, maar thuis heeft een persoon de grootste kans om met geweld in aanraking te komen. Huiselijk geweld is in omvang en impact één van de grootste geweldsvraagstukken van de samenleving. Het actieprogramma is opgebouwd uit drie actielijnen:

Eerder en beter in beeld

Door het geweld eerder en beter in beeld te hebben, kan de duur van het geweld worden verkort en kan erger worden voorkomen. Door het geweld beter in beeld te hebben kan slachtoffer en diens omgeving het beste kan worden geholpen. Er wordt een publiekscampagne gestart om omstanders van huiselijk bewust te maken en in actie te komen. Hierbij worden ook ervaringsdeskundigen betrokken. Ook worden zorgprofessionals en leerkrachten getraind in het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, zij hebben namelijk een belangrijke signalerende functie.

Tevens werkt Veilig Thuis nauw samen met OM en Politie om snel te interveniëren in situaties van acute onveiligheid. Hierbij wordt de rol en positie van Veilig Thuis versterkt.

Stoppen en duurzaam oplossen

Geweld moet zo snel mogelijk worden gestopt. Samenwerkende hulpverleners bieden samenhangende hulp, gericht op duurzaam herstel van veiligheid. Plegers worden strenger aangepakt. Het hele gezinssysteem wordt betrokken bij het herstel van de acute onveiligheid. Hierbij wordt ook hun sociale netwerk betrokken. Tevens wordt er steun of hulp georganiseerd die bijdraagt aan herstel en veerkracht. Waar nodig in samenwerking met de veiligheidsketen.

Aandacht voor specifieke groepen

Voor een aantal specifieke doelgroepen met specifieke problematiek is extra aandacht nodig. Deze doelgroep omvat slachtoffers van seksueel geweld, loverboys, eergerelateerd geweld/schadelijke traditionele praktijken, complexe scheidingen en slachtoffers van ouderenmishandeling.

Om de plannen te kunnen uitvoeren komt er per regio een aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Een landelijk kernteam helpt de ambities uit het programma “Geweld hoort nergens thuis” te vertalen naar de regio en in de betrokken sectoren en organisaties. Een stuurgroep ziet toe op de voortgang van het programma en heeft een rol in het wegnemen van eventuele knelpunten door verbetering van beleid of wet- en regelgeving, of door het maken van nieuwe landelijke afspraken.

Om te meten of het programma ook tot de juiste resultaten leidt, worden mogelijke indicatoren benoemd waarop getoetst wordt. Uiteindelijk moet het resultaat zijn dat de gemiddelde duur van geweld tot aan de eerste melding afneemt en dat in gezinnen waar sprake is van geweld de veiligheid op de lange termijn geborgd is en het welbevinden van deze gezinnen omhoog gaat.

Wilt u meer weten over het actieplan? U kunt hier het volledige plan lezen. Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht voor Veilig Thuis NML? Dan kunt u verder kijken op onze website of bellen met 0800-2000.